Kategorie: Aktuality, Zdravotnictví, Moje práce

Zveřejňování dokumentů v registru smluv

Image

15. 9. 2016 Interpelace na ministra vnitra Milana Chovance ve věci dohledu nad zveřejňováním dokumentů v registru smluv

Děkuji za slovo.

Vážený pane ministře, chci se zeptat, zda a jak kontroluje Ministerstvo vnitra obsah dokumentů zveřejňovaných v registru smluv. Na webu Ministerstva zdravotnictví je zveřejněn dokument, který obsahuje např. doporučení ke smlouvě o poskytnutí bonusu, citlivá ujednání, výše bonusu, mechanismy výpočtu bonusu, případně výše slevy, a mechanismus výpočtu, platební podmínky, darovací smlouvu apod.

Například k darovací smlouvě, tedy ke smlouvě mezi farmaceutickou společností a nemocnicí, na základě které společnost poskytuje nemocnici dar, zpravidla ve formě finančního příspěvku, a nemocnice se zavazuje jej použít ke stanoveným účelům, zpravidla edukačním, je uvedeno doporučení: Závazek stran uchovat v tajnosti skutečnosti, které jsou obchodním tajemstvím stran, s tím, že společnost považuje za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku zejména informace o účelu daru a platebních podmínkách. Odůvodnění: Dary nemocnicím představují jeden z nástrojů, které umožňují farmaceutickým společnostem podporovat zvyšování erudice odborníků, výše a účel daru je sjednáván individuálně a může pro strany představovat citlivé informace.

Pokud toto doporučení podrobíme analýze, dojdeme k závěru, že pokud darováním farmaceutická společnost sleduje pouze bohulibý účel na vzdělání odborníků, potom účel daru ani platební podmínky nejsou pro farmafirmu ani pro nemocnici skutečnostmi konkurenčně významnými. Žádná ze stran touto smlouvou nezískává výhodu na trhu ani tuto výhodu neposkytuje. V takovém případě nemohou tyto údaje spadat pod definici obchodního tajemství. Pokud ovšem farmafirma darováním sleduje především účel získat přednost při dodávkách léčiv do nemocnic nebo podpořit spotřebu, předepisování, použití či prodej léků na úkor konkurence, nejde tedy o darování ve smyslu altruismu, potom je pravdou, že informace o účelu daru či platebních podmínkách jsou pro farmafirmu i pro nemocnici skutečnostmi konkurenčně významnými a splňovaly by definici obchodního tajemství. Ovšem potom by se vůbec nejednalo o darovací smlouvu, ale ve skutečnosti by šlo o podporu prodeje, resp. formu nepřímé reklamy, která by u léčiv patrně odporovala zákonu č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. (Upozornění na čas.)

Vážený pane ministře, prosím o sdělení, zda s vámi a s Ministerstvem vnitra bylo toto stanovisko a doporučení Ministerstva zdravotnictví konzultováno.
Děkuji.

print Formát pro tisk