Zdroj: http://ludvikhovorka.cz/index.php?a=aktuality/aktualni-stav-smluv-mezi-szdc-a-grandi-stazzioni  •  Vydáno: 1.12.2016 16:20  •  Autor: Admin

Aktuální stav smluv mezi SŽDC a Grandi Stazzioni

Image

1. 12. 2016 Interpelace na ministra dopravy Ing. Dana Ťoka ve věci aktuálního stavu smluv mezi SŽDC a Grandi Stazzioni

Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, děkuji za slovo. České dráhy v minulosti, myslím, že v roce 2003, pronajaly hlavní nádraží a myslím, že i další nádraží v České republice, některá ta větší, společnosti Grandi Stazioni. Byl to dlouhodobý pronájem, kdy se vlastně italská společnost zavázala, že opraví hlavní nádraží a ta další nádraží a potom vlastně za pronájmy, které bude využívat v prostorách hlavního nádraží, bude umořovat tu investici, kterou investovala. Pokud vím, tak 16. 10. SŽDC převzala hlavní nádraží s tím, že nebyla naplněna smlouva v tom duchu, že nebyla zrekonstruovaná celá budova, a Grandi Stazioni to odmítla a řekla, že má nárok na prodloužení smlouvy o dalších třicet let, a že tedy ze strany SŽDC došlo k porušení smlouvy.

Chtěl bych se zeptat, jaký je tedy právní stav, jestli hrozí nějaká arbitráž, případně jak je to s příjmy z těch pronájmů, protože pokud vím, tak firma požaduje po SŽDC 1,2 mld. korun jako úhradu stavebních nákladů plus ušlý zisk za pronájmy z prostor hlavního nádraží. Takže jestli by pan ministr mohl odpovědět na to, jaký je současný stav, jestli hrozí nějaká arbitráž, případně jestli SŽDC dostane od státu peníze na zaplacení těch stavebních nákladů, jestli se tedy rovnají částce 1,2 mld. korun a kolik celá ta operace, pokud by došlo k nějakému mimosoudnímu vyrovnání, jestli se vyplatí za to, co bylo v průběhu let, za 13 let, na hlavním nádraží investováno, nebo nikoli. 
Děkuji.

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi krátkou rekapitulaci převodu nádraží na Správu železniční dopravní cesty. Mezi Českými dráhami, akciovou společností, a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, byla dne 24. června roku 2016 uzavřena smlouva o koupi části závodu, jejímž předmětem byl prodej části závodu Českých drah označený jako železniční stanice. Správa železniční dopravní cesty nabyla vlastnické právo k části závodu dnem 1. července roku 2016, to je dnem zveřejnění údaje o uložení dokladu o koupi části závodu do Sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. K části závodu železniční stanice náleží nájemní smlouva č. 151/03 ze dne 17. prosince 2003 uzavřená mezi Českými dráhami a společností Grandi Stazioni SPA.

Dnem 1. července 2016 se stala smluvní stranou SŽDC této nájemní smlouvy v pozici pronajímatele. Předmětem této nájemní smlouvy je i závazek nájemce provést revitalizace předmětu nájmu, stanovené prostory železniční stanice Praha hlavní nádraží, kdy revitalizací se rozumí zejména rekonstrukce, modernizace, přestavba a opravy stavebními, případně montážními pracemi včetně dodávek materiálu a technologických dodávek včetně prací nutných pro přemístění zařízení a inženýrských sítí.

Doba trvání smluvního vztahu založeného citovanou nájemní smlouvou byla ukončena dne 16. října 2016 uplynutím doby nájmu. V návaznosti na jeho skončení vznikla SŽDC povinnost vypořádat s nájemcem technické zhodnocení a další závazky formou finančního plnění.

Aktuální stav je, že Grandi Stazioni vyzvala Správu železniční dopravní cesty z důvodu ukončení nájemní smlouvy k peněžité úhradě v celkové výši 776 mil. 503 tis. 99 korun. Výše tohoto požadavku je v tuto chvíli sporná, neboť obě strany se neshodují na stejné interpretaci. Společnost Grandi Stazioni podala k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 žalobu, jíž se domáhá výše uvedeného finančního plnění, a v tuto chvíli má SŽDC vytvořenou finanční rezervu na platbu z důvodu ukončení nájemní smlouvy.

K ostatním uzavřeným smlouvám mohu uvést to, že společnost Grandi Stazioni uzavřela původně smlouvy na tři nádraží. Praha hlavní nádraží, Karlovy Vary a Mariánské Lázně. Smlouva na Karlovy Vary byla na návrh společnosti ukončena. Byla uhrazena smluvní pokuta ze strany Grandi Stazioni. A smlouva na Mariánské Lázně běží dále. Rekonstrukce je ukončena.

Jestli můžu dodat, situace je taková, že Grandi Stazioni měla desetiletou smlouvu. Během deseti let nesplnila své podmínky. Smlouva jí byla prodloužena o další tři roky. Ani po tyto tři roky nesplnila podmínky.

Situace je taková, že Správa železniční dopravní cesty již uhradila prokázané náklady Grandi Stazioni a o ten zbytek se pravděpodobně budeme soudit. Správa železniční dopravní cesty dneska říká, že si je jista, že věci, které jsou tam vyfakturovány nebo určeny, nejsou prokazatelné stavební náklady. Plán je takový, že hlavní nádraží bude nadále provozovat Správa železniční dopravní cesty. My už nebudeme hledat žádného prostředníka. Příjmy z nájmů prostor, které tam dnes jsou, jsou zhruba 100 až 120 mil. ročně. To znamená, z hlediska státu se velmi vyplatí, když tyto příjmy půjdou přímo do Správy železniční dopravní cesty a budou použity na opravu jak nádraží hlavního, tak i jiných nádraží. A jinak Správa železniční dopravní cesty má za úkol připravit komplexní rekonstrukci toho, co italská strana nebyla ochotna opravovat. Oni opravili pouze ty části, které jim nesly peníze, a na zbytek se - jak to říct hezky? Prostě se s tím nezabývali.

Děkuji.

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane ministře, děkuji za odpověď. Chtěl bych se přesto ještě zeptat, kolik je částka oprávněných proinvestovaných nákladů. Jestli to není tajemství. A potom samozřejmě, pokud se jedná o pronájmy, tak je samozřejmě výhodnější pro SŽDC, aby to provozovala sama, protože poměr investovaných peněz a zisku z pronájmu, je tam velký nepoměr mezi tím, co by italský partner mohl získat za třicet let pronájmu.

Stejně tak by mě zajímalo ještě u Mariánských Lázní, jestli tam, pokud to probíhá, jestli to bude splněno v termínu. A jestli také pronájem prostor tím pádem půjde zase asi společnosti Grandi Stazioni i nadále.
 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážený pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, řeknu ještě ušlý zisk. Podle analýzy našich právníků na žádný ušlý zisk nemá Grandi Stazioni nárok. My jsme ji smlouvu nevypověděli. Smlouva doběhla do konce a nebylo lze ji prodloužit. Takže z tohoto titulu jim žádný nárok nikdy nevznikl. Mohou to soudit, ale my předpokládáme, že by to vysoudit v žádném případě neměli. Co se týče částky, kterou jsme vyplatili, tak jsme vyplatili zhruba 560 mil., což jsou reálné náklady, které my jsme přesvědčeni, že tam dali. O zbytek se budeme pravděpodobně soudit nebo dojde k nějaké dohodě. To ještě uvidíme. To nechme dalšímu vývoji.

Co se týče Mariánských Lázní, tam oni splnili to, co smlouva předpokládala, takže tam vznikl nárok na prodloužení a tam to pravděpodobně půjde tímto směrem. Ale já bych tady nechtěl... nemám úplně všechny informace, takže bych vám to ještě dal písemně.

Co se týče celkového případu, když to takto spočítám, i kdybychom zaplatili Grandi Stazioni oněch 780 mil., které chtějí, tak když si takto přes palec spočítáme třicet let zhruba krát 100, 110 mil., výnosu nebo zisku - ne výnosu, protože tam je to zisk tohoto případu, tak si myslím, že je to jednoznačně výhodnější se o to starat sami. A myslím si, že se to odrazí ve vzhledu jak hlavního nádraží, tak jiných nádraží, kde ty peníze budeme používat pro opravu.

Děkuji.