Kategorie: Aktuality, Rozvoj obcí a měst v regionu, Moje práce

Interpelace na Ministra průmyslu a obchodu ČR Jiřho Havlíčka o připravované výstavbě vedení velmi vysokého napětí - 2 x 110 kV ze Slušovic do Slavičína

Začíná se znovu na čistém stole. E.ON zpracovává novou projektovou dokumentaci pro územní řízení a součástí této dokumentace by měl být i proces EIA, tedy posuzování vlivu stavby na životní prostředí. Prioritním důvodem pro realizaci této akce je zabezpečení spolehlivého zásobování elektrickou energií v oblasti.

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře. Já si dovoluji požádat o podání informací o připravované výstavbě vedení velmi vysokého napětí - 2 x 110 kV ze Slušovic do Slavičína. Má se jednat o vedení společnosti E.ON a důvodem je posílení sítě v oblasti Slavičína a Luhačovic. Vedení má být trasováno přes významné poutní místo Maleniska v katastru obce Provodov. Vedení má být trasováno v těsné blízkosti kostela, křížové cesty a kaple. V místě je i velmi cenný zdroj kvalitní pitné vody, pro kterou dojíždí velmi mnoho lidí ze širokého okolí. Samotné vedení a příslušné ochranné pásmo by přineslo významné odlesnění lesa se staletým listnatým porostem, narušení piety posvátného místa a znehodnocení nádherné krajiny v bezprostřední blízkosti poutního místa.

Místní občané se již 20 let snaží o přesměrování trasy vedení a zpochybňují potřebu elektrické energie ve Slavičíně a okolí, zejména poté, co byla přerušena, ukončena výroba v největším regionálním průmyslovém podniku Vlárské strojírny Slavičín. Kromě možného posílení ze Slušovic je možné napojení Slavičína z obce Střelná - to je ale zdroj ČEZu -, případně z Otrokovic, kde se jedná o vedení E.ON. Tyto trasy by se poutnímu místu vyhnuly. Další možností je posílení sítě ze zdroje, který bude v budoucnu napájet železniční trať Staré Město - Bylnice, s odbočkou do Luhačovic.

Vážený pane ministře, můžete prosím prověřit, proč společnost E.ON tvrdošíjně trvá právě na trase Slušovice - Slavičín a odmítá napojení z obce Střelná, případně z Otrokovic? Jsou jiné možnosti napojení Slavičína, aby poutí místo Maleniska v obci Provodov bylo uchráněno před rozsáhlým zásahem do krajiny a před trvalým poškozením poutního místa? Neměla by vedení VVN 110 kV být systémově vlastněna a koordinována státem, tedy ČEPS? Děkuji za případnou odpověď.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček Děkuji, vážený pane předsedající. Vážený pane poslanče, vážené paní poslankyně, poslanci, na úvod mi dovolte se obecně vyjádřit k elektroenergetické distribuční soustavě, která je jedním ze základních pilířů infrastruktury České republiky, která zajišťuje spolehlivé, bezpečné nepřetržité zásobování jak hospodářského sektoru, tak i domácností elektřinou.

Nejprve bych vás chtěl informovat, že původní záměr výstavby dvojitého vedení se změnil na záměr výstavby pouze jednoduchého vedení - 110 kV. Hlavní důvody pro výstavbu vedení VVN Slušovice - Slavičín lze shrnout takto:

Tím prvním důvodem je zajištění povinností distributora elektřiny vyplývajících z našich právních předpisů, a to konkrétně z energetického zákona, a dále pak zájmy občanů v daném území. V současné době existuje velké nebezpečí, že v případě poruchy napájecího vedení 110 kV, které napájí rozvodnu Slavičín, dojde s velkou pravděpodobností v zimním období k přerušení dodávky elektřiny, která si vyžádá vyhlášení stavu nouze pro oblast Slavičína a Slušovic. To by znamenalo dlouhodobé, v délce hodin, až možná desítek hodin, omezení dodávky elektřiny řádově pro tisíce odběratelů. Reálné riziko pro napájení elektřinou východní části Zlínského kraje představuje rozvodna Slavičín. Její životnost již byla vyčerpána. S tím souvisí i zabezpečení dvoustranného napájení stávající transformovny Slavičín včetně budoucí transformovny 110/22 kV Pozlovice, která bude pokrývat další předpokládaný nárůst zatížení v oblasti měst Slavičína a Luhačovic. Jak jste zmínil, investorem výstavby vedení je E.ON Distribuce, a. s., která dlouhodobě spolupracuje s orgány státní správy Zlínského kraje.

Dokumenty, které jednoznačně a nezpochybnitelně potvrzují nutnost zajištění rozvoje distribuční soustavy, která následně umožní zvýšení dodávky elektřiny pro Zlínský kraj v požadované kvalitě a výši jsou tyto: územní energetická koncepce, koncepce podpory zaměstnanosti, program zlepšování ovzduší, strategie využití brownfields, základy územního rozvoje kraje, územní plány obcí. Tyto závazné dokumenty jednoznačně potvrzují nutnost zvýšení dodávky elektrické energie ve střednědobém a dlouhodobém horizontu a zároveň potřebu zajistit technické předpoklady pro možnost navýšení distribuovaného množství a kapacity elektrické energie pro tento region, a tím umožnit naplnění cílů stanovených Zlínským krajem.

Provozovatel distribuční soustavy E.ON Distribuce na základě výpočtů, analýz a vyhodnocení možných reálných provozních rizik a s respektováním priorit Zlínského kraje, které jsou definovány v těch dokumentech, jak jsem je zmínil, plánuje výstavbu venkovního vedení spojující rozvodny R 110/22 kV Slavičín - Slušovice a následnou výstavbu rozvodny R 110/22 kV v oblasti Pozlovice.

Znovu zdůrazňuji, že prioritním důvodem pro realizaci této akce je zabezpečení spolehlivého zásobování elektrickou energií v oblasti. Nedostatky pociťují zejména obce Slavičín, Luhačovice a Petrůvka. S ohledem na stávající konfiguraci sítě v napájecí transformaci Otrokovice je oblast Slavičína jedna z mála, ve které není v současné době možné uplatnit spolehlivostní kritérium tzv. N-1. To znamená, že v případě výpadku jakéhokoliv prvku distribuční soustavy by neměla být přerušena dodávka elektřiny koncovému zákazníkovi, což nelze v současné době zaručit. ***

Pokud jde o návrh trasy vedení pro zpracování územního plánu velkého územního celku na umístění vedení 2 x 110 kV Slavičín - Slušovice, byl započat v roce 1990 a posléze zapracován do územního plánu vyššího územního celku zlínské aglomerace, který byl schválen následně vládou v březnu roku 1994. Původní záměr byl po zvážení všech dopadů a s přihlédnutím k minimalizaci zásahů do reliéfu terénu a minimalizaci požadavků na omezení funkce lesa opuštěn a uvažuje se s výstavbou pouze jednoduchého vedení 1 x 110 kV. Na společném jednání se zástupci starostů dotčených obcí byl jasně deklarován záměr využít stožáry, jejichž výška bude na samotné hraně technické realizovatelnosti a v rámci projednávání trasy se starosty obcí bylo umístění venkovního vedení 110 kV několikrát měněno v rámci daného koridoru.
 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo a děkuji, pane ministře, i za tu odpověď, která ještě bude určitě doplněna. Přesto, i když jsem si vědom potřebnosti bezpečného zásobování elektrickou energií, tak přesto je skutečně na zvážení, jestli jenom konkrétní jedna trasa a zvolené místo, odkud má být přivedeno vedení ze Slušovic, je jediné možné, protože E.ON Distribuce má v dané lokalitě ještě možnost napojení z Otrokovic a další možnost je napojení ze Střelné. Ale tam je ČEZ Distribuce, to by muselo být od jiného operátora, ale v zásadě by se minimalizovaly zásahy na krajinu v okolí poutního místa. Tak se chci zeptat na případné přesměrování, i kdyby zůstala původní podoba, jestli je možné nějakým způsobem obejít konkrétní poutní místo. Děkuji.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček Omlouvám se, že se mi nepodařilo dokončit odpověď v první části. Chápu obavy, které tady pan poslanec zmínil. Chtěl bych jenom doplnit. Další změny, které jsou spojené s výstavbou, se uvažují i v oblasti poutního místa v katastrálním území Provodova, kde podle našich informací, tak jak je máme k dispozici, stávající venkovní vedení vysokého napětí budou přeložena, uložena do země v koridoru nově budovaného venkovního vedení 110 kV, které bude umístěno v maximální vzdálenosti od poutního místa. Právě v této lokalitě plánuje distributor nově využít stožáry s minimální výškou.

V současné době, to je doplnění této informace, E.ON zpracovává novou projektovou dokumentaci pro územní řízení a součástí této dokumentace by měl být i proces EIA, tedy posuzování vlivu stavby na životní prostředí.

Pokud budete chtít, pokusíme se získat v této věci ještě další doplňující informace, zejména ve vztahu k poutnímu místu, které jste zmínil. Děkuji za pozornost.


 
  •  

print Formát pro tisk