Kategorie: Rozvoj obcí a měst v regionu, Udržitelné zemědělství, Moje práce

Recyklace raketového paliva Vrbětice-zkušební provoz

Image

21. 4. 2016 Interpelace na ministra obrany MgA. Martina Stropnickéhove věci recyklace raket. paliva Vrbětice-zkušební provoz

Dobrý den.
Vážený pane ministře, dne 13. 7. 2012 byl spuštěn zkušební provoz Bochemie v areálu muničního skladu Vrbětice a v lednu 2015 připomínkoval prof. Danihelka aktualizovanou bezpečnostní zprávu. Nemám informace týkající se vyhodnocení jednoročního zkušebního provozu, který byl povolen ve stavebním povolení vydaném Vojenským stavebním úřadem v Olomouci. Vedení obce Vlachovice podalo petentům v dubnu 2015 informaci, že výrobní závod Bochemie na recyklaci raketového paliva nemůže vyrábět bez schválené aktualizované bezpečnostní zprávy. Od té doby nejsou dostupné jakékoliv další informace o této aktualizované bezpečnostní zprávě, pokud vůbec nějaká existuje. Stejně tak není známo, zda vůbec a s jakým výsledkem byl vyhodnocen zkušební provoz recyklačního závodu.

Pokud si dobře pamatuji, stavební povolení bylo vydáno pouze na dobu zkušebního provozu, která již uplynula. Při jednání na petičním výboru i při jednání v Poslanecké sněmovně jsem opakovaně žádal o prověření okolností týkajících se vydání stavebního povolení, respektive vydání povolení ke zkušebnímu provozu. Vy jste uvedl, že tyto věci jsou předmětem vyšetřování, respektive šetření. Pokud vím, má dojít k výpovědi nájemní smlouvy do 31. 10. letošního roku. V odpovědi na interpelaci zaznělo, že je povolená činnost výrobního závodu na zpracování zbytků uloženého raketového paliva. Podle informací od občanů Vrbětic však výroba v recyklačním závodě stále běží, především v noci.

Jak je možné, že výrobní závod stále běží, naváží se do areálu další expirované raketové palivo, které se přepracovává na chloristan a v noci opět vyváží? Jaké je množství raketového paliva a chloristanu amonného v areálu ve Vrběticích? Existuje aktualizovaná bezpečnostní zpráva závodu? Můžete ji poskytnout? Byl Vojenským stavebním ústavem vyhodnocen zkušební provoz recyklačního závodu a s jakým výsledkem? (Upozornění na čas.) A byla již prověřena oprávněnost vydání stavebního povolení?

Děkuji, a pokud můžete, poskytněte mi informace. Děkuji.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, k tomu kolaudačnímu řízení bych uvedl následující. Nejdřív byl povolen zkušební provoz, na jehož základě byla v září 2013 provedena závěrečná kontrolní prohlídka a v návaznosti na výsledky této prohlídky byl vydán úřadem státního odborného dozoru Ministerstva obrany kolaudační souhlas s užitím daných objektů pro recyklaci expirovaného raketového paliva. V rámci řízení o udělení kolaudačního souhlasu se vyjadřovala mimo jiné i Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, obec Vlachovice či Český báňský úřad a tyto subjekty byly obeznámeny samozřejmě s povahou areálu, v němž se nacházejí kolaudované objekty. Zejména v případě Českého báňského úřadu také měly posoudit, zda jsou naplněny povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů, zejména povinnosti týkající se například bezpečné vzdálenosti.

Uvedené subjekty neuplatnily v rámci řízení žádné připomínky. Tím tak bylo potvrzeno, že objekty využívané společností Bochemie, a. s., se nacházejí v bezpečné vzdálenosti od dalších objektů v areálu muničního skladu u Vrbětic i s přihlédnutím k možnému naplnění těchto objektů municí a splňují i další zákonné požadavky. V rámci stavebních řízení, respektive řízení o udělení kolaudačního souhlasu, nebylo rovněž nikdy namítáno porušení právních předpisů.

A jak to vypadá tedy v současnosti. Nájemní smlouvy, a to je určitě důležitá okolnost, nájemní smlouvy, na jejichž základě využívá společnost Eruca Technologies, s. r. o., což je právní nástupce společnosti Bochemie, a. s., objekty v areálu muničního skladu u Vrbětic, byly uzavřeny na dobu určitou, a to do 31. 12. tohoto roku, přičemž se automaticky prodlužují o jeden kalendářní rok, pokud nejsou vypovězeny do 31. 10. příslušného roku. Na základě materiálu schváleného vládou se předpokládá ukončení činnosti společnosti Eruca Technologies v celém areálu muničního skladu u Vrbětic. VTÚ, s. p., tedy v letošním roce do 31. října vypoví smlouvy a nájem skončí ke dni 31. 12. tohoto roku. Pro doplnění uvádím, že již v době uzavírání nájemních smluv si musela být tato společnost vědoma rizika, že její nájemní smlouva nemusí být prodloužena a její činnost tak může být ukončena i bez udání důvodu.

Snad ještě poslední bod, tak to je k tomu současnému provozu nebo k těm současným poměrům, v jakých tam firma působí. Musím říci, že je to regulováno především stanoviskem velitele zásahu, který dál vykonává tu skutečnou výkonnou pravomoc v tom areálu ještě stále. A tam byl povolen částečný provoz recyklačního závodu na základě právě jeho rozhodnutí a on je jedinou osobou kompetentní k povolování, případně zákazu činnosti do doby ukončení IZS v souvislosti s výbuchy. Čili pokud byste, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, potřeboval nějaké ještě detailnější informace stran toho současného stavu, nebo co vedlo velitele zásahu, tak se prosím obraťte na něj. Teď, a to je zase už přesněji k tomu, co jste se tázal, provoz je tam povolen velitelem zásahu od 16 hodin odpoledne do 8 hodin ráno. Proto tedy ti občané mají pocit - a oprávněný - že se tam pracuje. Ale není to něco, co by šlo mimo vědomí velitele zásahu. Přiváží se tam tuhé raketové palivo z Ratají u Kroměříže a produkt jde potom na Ostravsko. Nic tam není skladováno. Čili je to na základě jaksi průtokové metody.

Čili pracuje se tam v nočních směnách, nic tam není skladováno a nájem skončí s tímto kalendářním rokem. To je v kostce asi tak všechno. Děkuji.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane ministře, děkuji za ty odpovědi. Myslím, že pro občany Vrbětic je to dobrá zpráva, pokud bude všechno naplněno podle toho vládního materiálu a smlouva bude vypovězena k datu 31. 10.

Chtěl bych se ale přesto zeptat ještě na tu záležitost prověřování postupu Vojenského stavebního úřadu, který zřejmě podle dostupných zpráv povoloval tehdy výrobu Bochemie právě s tím, že výrobna je umístěna v areálu bývalého muničního skladu. Tudíž nikde v tom povolovacím řízení nebyla ani zmínka o tom, že v sousedních objektech je skladována munice. A to si myslím, že zřejmě došlo k pochybení tohoto stavebního úřadu, a právě proto byly ty pochybnosti a i ten postup byl prověřován. Takže chtěl bych se zeptat i na postup toho stavebního úřadu, jestli už tedy došlo k prověření vydání toho stavebního povolení. (Předsedající: Čas.) Děkuji.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji pane předsedající. Tak já bych hrozně nerad, aby to vyznělo jako tvrzení proti tvrzení, ale z dostupných informací, nebo tak jak jsme se samozřejmě snažili pod vlivem té neblahé události jít do historie a mít co nejpřesnější představu, tak skutečně kolaudační řízení na umístění toho provozu společnosti Bochemie proběhlo v letech 2012, 2013, to už tady ostatně myslím zaznělo, ale bylo v souladu se všemi tehdy platnými právními předpisy včetně toho, že se k němu skutečně vyjádřily všechny příslušné subjekty. A opakuji, neshledaly důvody, proč tento provoz v dané lokalitě nepovolit. Umístění toho objektu je i v souladu s příslušnou vyhláškou Českého báňského úřadu číslo 99/1995 Sb. a jsou tam dodrženy všechny bezpečnostní vzdálenosti a civilní budovy jsou mimo nebezpečí zasažení.

Jenom sděluji to, co jsem tedy našel v nějakých análech, a jenom subjektivně bych si dovolil doplnit, že dobrozdání Českého báňského úřadu bych při vší úctě k tomu stavebnímu úřadu armádnímu stavěl výš, co se týče záruk, že to bude rozhodnuto v souladu se zákonem a s bezpečnostními předpisy. Děkuji.

print Formát pro tisk