Kategorie: Zdravotnictví, Boj proti korupci, Moje práce

Zákon o regulaci reklamy nesprávně povoluje výjimku reklamy propagace léčiv používaných při vakcinačních akcích.

Image

19. 1. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci krytí reklamy na vakcíny vakcinačními akcemi

Děkuji za slovo.
Vážený pane ministře, právo Evropské unie zakazuje reklamu všech léčiv s výdejem na předpis vůči laické veřejnosti. Tento zákaz se týká samozřejmě i reklamy všech vakcín. Evropské právo učinilo jedinou výjimku z tohoto zákazu, je to takzvaná reklama vakcinačních akcí.

Česká republika po zjevném zásahu farmaceutické lobby v legislativě provedla klíčovou výjimku směrnice zjevně odlišným způsobem. Zákon o regulaci reklamy neustanovuje výjimku reklamy propagace vakcinačních akcí, ale výjimku reklamy propagace léčiv používaných při vakcinačních akcích. Byl zcela zjevně zaměněn vlastní předmět této výjimky unijního práva v předpise povinně provádějícím plně harmonizované právo Evropské unie.

Reklama konkrétních vakcín, takzvaná brandová reklama vůči laické veřejnosti, je podle stejného práva Evropské unie nepřípustná a zakázaná v mnoha členských zemích. Je možné propagovat pouze vakcinační akce jako takové, tedy svým způsobem odborně vymezené a přesně určené státní populační očkovací projekty. V České republice probíhá dlouhodobě schvalování vakcinačních akcí jako naprostý výsměch právu v Evropské unii celé medicíně. Ministerstvo zdravotnictví totiž schvaluje vakcinační akce na zcela konkrétní vakcíny a těmto akcím navíc nedává žádný odborný obsah, jenom časový interval.

Chtěl bych se zeptat, co s tímto hodláte jako nový ministr zdravotnictví udělat a jestli se chystáte napravit tento způsob povolování reklamy, který neodpovídá právu Evropské unie. Děkuji.

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pravdou je, že Ministerstvo zdravotnictví sestavuje celorepublikové programy ochrany a podpory veřejného zdraví, což jsou také očkovací programy, programy prevence, stanoví zásady a postupy, řídí výchovu k podpoře atd. atd. A jedním z důležitých prostředků k naplnění těchto cílů jsou vakcinační akce, které opravdu Ministerstvo zdravotnictví schvaluje.

Ministerstvo vydává na základě žádosti stanovisko, zda je realizace vakcinační akce z odborného hlediska vhodná, ale předmětem schválení je pouze vhodnost realizace z hlediska odborného. Předmětem schválení není obsah vakcinační akce jako takový. Přitom reklama na humánní léčivé přípravky, která je ošetřena zákonem 40/1995, o regulaci reklamy, to současné platné znění zákona, umožňuje, aby předmětem reklamy na humánní léčivé přípravky zaměřené na širokou veřejnost byly vakcíny použité v rámci vakcinační akce, byť je to jistým způsobem výjimka, protože jinak samozřejmě nemůžou být předmětem reklamy pro širokou veřejnost léky, které jsou vázány na lékařský předpis.

Já přece jenom v problematice, pane poslanče, se přiznám, nejsem příliš silný v kramflecích. Vím, že zákonná regulace reklamy je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. Vím, že jste předkládal jakousi změnu v otázce reklamy na očkovací látky. Jsem seznámen s tím, že váš názor je, že schválený návrh zákona je v rozporu s příslušnou evropskou směrnicí 2001/83/ES, která zakazuje reklamu vakcín vůči laické veřejnosti, a asi budu muset v této věci nechat pro vás připravit poněkud podrobnější stanovisko, protože opravdu tady jsem naprostý laik.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji, pane ministře. Jenom doplním, že vakcinační akce by měla mít nějakou náplň, např. odborně vymezené, přesně určené státní populační očkovací projekty, které nejen doporučují určité skupině osob, či v regionu nebo celoplošně očkování proti určité nemoci, proti určitému původci a odborně odůvodňují tuto vhodnost, ale současně ji také realizují nástroji zdravotní politiky, zejména úhradou vakcín, zjišťováním cílových skupin, veřejnými informacemi od státních orgánů vůči veřejnosti, apod.

V reklamní propagaci těchto projektů, které z principu zvyšují i prodej a odbyt vakcín, mohou se účastnit výrobci a tyto projekty pomáhat propagovat na veřejnosti. Ale u nás je ten problém, že není povolena vakcinační akce jako taková, ona se jenom nazývá, ale propaguje se konkrétní vakcína a to je ten základní rozpor s právem Evropské unie.

print Formát pro tisk